Türkmenistanyň Söwda Maglumat Portalyna hoş geldiňiz Doly maglumat
Türkmenistanyň Söwda Maglumat Portalynyň resmi websaýty

Türkmenistanyň Söwda Maglumat Portalyny Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi dolandyrýar

Bu https ulanýan howpsuz websaýtdyr

Gulp ( ) ýa-da https:// siziň websaýta howpsuz birikdirlendigiňizi aňladýar

Möhüm maglumatlary diňe resmi we howpsuz websaýtlaryň üsti bilen paýlaşyň

Türkmenistanyň Söwda maglumat portaly kiçi we orta telekeçiliginiň halkara söwda gatnaşyklaryny kadalaşdyrýärr
Bu siziň ulaglaryň ähli görnüşleri üçin serhetüsti söwda ammalaryny resmileşdirmekde gollanmaňyz bolup durýar.
Halkara söwda gatnaşyklaryny amala aşyrmakda zerur bolan ýeke-täk onlaýn maglumat binýady.
Serhetüsti söwda düzgünlerini ýönekeýleşdirmegiň başlangyjy
Halkara söwda amallary baradaky maglumatlaryň elýeterliligi
ERegulations © bilen işleýän UNCTAD-yň Işewürligi ýeňilleşdirmek maksatnamasy tarapyndan işlenip düzülen mazmun dolandyryş ulgamy, ygtyýarnama beren Creative Commons License